TẠP CHÍ SANH DIỆU

IPA-NIMA trên tạp chí Sanh Diệu, một tạp chí địa phương. Thương hiệu đã được đặc trưng cho một buổi chụp hình thời trang.

1 trong số 3